Medical Team

Dr. Ashok Bapat
M.S.,
F.R.C.S, (Edin)
Dr. Abhijit Bapat
M.S. (Gen Surgeon),
D.N.B ( Urology)
Dr. Mrudula Bapat
M.B.B.S.,
D.N.B (Radiology)